Försäljningsvillkor

Tillämplighet

5 High Innovations AB (nedan kallat Hi5):s försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Hi5:s hemsida www.store5.se (nedan kallat Store5) angivet datum och ersätter tidigare av Hi5 publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Store5 utgör Hi5:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna i Store5 och i övriga publikationer har Store5:s företräde. Vid eventuell skillnad mellan villkor angivna i Store5 och i separat avtal mellan Hi5 och köparen äger sådant separat avtal företräde i den mån detta framgår av avtalsvillkoren. För det som inte reglerats specifikt i dessa försäljningsvillkor gäller "Allmänna leveransvillkor 91" utgivet av IT & Telekomföretagen 2008. Genom att beställa varor från Store5 godkänner köparen försäljningsvillkoren i sin helhet.

Pris och betalning

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) och i euro (EUR). Hi5 kan fram till leveransdagen, utan föregående avisering, ändra priserna som följd av ändrade leverantörspriser, avgifter från myndigheter och organisationer, valutakurser eller andra förhållanden som ligger utanför Hi5:s kontroll och påverkan, i förhållande till ordertillfället. Vid väsentlig prishöjning ska Hi5:s i möjligaste mån inhämta kunds godkännande. Försäljning till företag och privatpersoner sker, om inget annat avtalats mellan Hi5 och köparen, efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Moms och frakt tillkommer på angivna priser. Småorderavgift tillkommer för order under 300 kr exklusive moms. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Hi5 tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Leverans

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Mottagna order avseende lagerhållna produkter skickas normalt senast påföljande arbetsdag. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Normalt görs ett försök att köra ut godset (helgfria vardagar under ordinarie kontorstid). Finns ingen mottagare på plats levereras godset till närmsta utlämningsställe för avhämtning. Om mottagarens leveransadress är en postbox levereras varan med postpaket till postens utlämningsställe, utkörning ingår ej i denna tjänst.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Hi5 debiteras en avgift för att täcka Hi5:s transport- och administrationskostnader.

Retur/återköp

För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Hi5 återköp under 30 dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för köparens räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköpes ej.

Vid återköp skall köparen ersätta Hi5:s frakt och returkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 350 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar köparens tillgodohavande hos Hi5 eller faktureras separat.

Vid återköp skall köparen registrera sitt anspråk om retur/återköp via Store5:s returformulär eller kontakta Hi5:s kundservice på telefon 090-25000 och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Hi5 tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Hi5 vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av speditör godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Hi5 i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till köparen utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till köparen utan åtgärd. Återköpet är godkänt först när Hi5 mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Vad gäller privatpersons rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Garanti & teknisk support

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. Hi5 lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till Hi5 omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum. Privatperson har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

För teknisk support, användarstöd eller vid fel i vara har Hi5 rätt att hänvisa köparen till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Kontaktuppgifter till respektive tillverkares supportfunktioner anges under Garanti & support eller via Hi5:s kundtjänst på telefon 090-25000.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av privatperson går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till Hi5 omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på nedan angivet sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Hi5 rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Hi5 på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Hi5. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Hi5:s kundtjänst på telefon 090-25000 eller via Store5:s returformulär och uppge order- och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Hi5 tillhanda. Konsument (privatperson) bör använda den av Hi5 utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till Hi5 vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till köparen. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras köparen. Hi5 förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av felsökningsavgift om 450 kr plus moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportören och till Hi5:s kundtjänst på telefon 090-25000.

Ansvar för fel

Avseende företagskund

Föreligger fel som Hi5 ansvarar för, åtar sig Hi5 att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Hi5 äger rätt att hänvisa köparen direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för köparen kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Hi5:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Hi5 bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Avseende konsument (privatperson)

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Hi5 kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Hi5. Hi5 har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har enligt Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal rätt att i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Hi5 lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Hi5:s kundservice på telefon 090-25000 eller via returformuläret i Store5 och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.

Personuppgifter

De uppgifter köparen lämnar om sig själv vid registrering i Store5 innebär ett samtycke till att köparens personuppgifter förvaras i Hi5:s kunddatabas. Uppgifterna lagras i syfte att Hi5 skall kunna fullgöra sina åtaganden mot köparen, inklusive en möjlighet till eventuell kreditkontroll, och i marknadsföringssyfte. Köparen kan när som helst ändra sina personuppgifter genom att logga in på Store5:s webbsida med det användarnamn och lösenord köparen tillsänts via e-post. Köparen kan också kontakta Hi5 kundtjänst på telefon 090-250000 för att begära ändring av personuppgifter. Köparens personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av Hi5 och lämnas inte ut till tredje part.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Hi5:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Hi5 förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Inom Store5 publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Hi5 friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.